فرمول نویسی

حذف فاصله های اضافی به سه روش

/trim

​​​​مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه  - در آین اموزش با نحوه حذف فاصله های اضافی به وسیله تابع Trim و ابزار Replace و Flash fill میپردازیم.