عدم نمایش عدد صفر

عدم نمایش عدد صفر در جداول

/zero

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه - در این آموزش با نحوه عدم نمایش عدد 0 در جداولی که داریم آشنا میشویم و بدون فرمول نویسی آن را با عبارتی دیگر جایگزین میکنیم.